Rewana

Shop

Výmena tovaru

Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci má právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote. 

„Formulár na vrátenie tovaru“

2. Kupujúci je povinný tovar odoslať na adresu: Renovint, s.r.o., Chocholná-Velčice 261, 913 04 Chocholná-Velčice. Tovar odoslaný na dobierku nebude Predávajúcim prevzatý, ale naopak bude Kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť. Bližšie informácie získa Kupujúci na e-mailovej adrese objednavky@rewana.sk. V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, tovar nesmie byť používaný a praný, tovar nesmie byť poškodený a znečistený.

3. Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neznečistený, Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 14 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy, a to  prevodom na účet kupujúceho, ktorý uvedie v písomnom odstúpení od zmluvy. Pokiaľ by bol vrátený tovar poškodený alebo znečistený, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti povinnosti vrátiť kúpnu cenu. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka. Kupujúci zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

4. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

5. Vrátenie tovaru upraveného podľa špeciálnych požiadaviek Kupujúceho nie je možné.

Výmena tovaru

1. Ak si budete želať, tovar Vám vymeníme za inú veľkosť alebo farbu, pokiaľ bude skladom.

2. Tovar nesmie byť poškodený, znečistený a musí byť schopný ďalšieho predaja (vrátane informačných visačiek).

3. Náklady na zaslanie tovaru od kupujúceho k predávajúcemu znáša kupujúci. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý. Náklady na zaslanie tovaru od predávajúceho ku kupujúcemu znáša predávajúci.

4. Výmena tovaru upraveného na mieru Kupujúceho nie je možná.