Rewana

Shop

Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou Renovint, s.r.o., IČO: 47 951 303, DIČ: 2024 160 853, Chocholná-Velčice 261, 913 04 Chocholná-Velčice, (ďalej len “Predávajúci”) a každou osobou, ktorá je Kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.rewana.sk podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len “Kupujúci”), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.

1.2. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.rewana.sk (ďalej len “Reklamačný poriadok”) a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

1.3. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.rewana.sk (ďalej len “tovar”) uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok.

1.4. Na Kupujúceho, ktorým je osoba nakupujúca tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb, sa nevzťahujú ustanovenia čl. VI. “Záruka a servis” a čl. VII. ” Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy” Všeobecných obchodných podmienok a ustanovenia Reklamačného poriadku. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.

2. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len “objednávka”) spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.

2.2. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom “Odoslať objednávku”. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými, v objednávkovom formulári, požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa, názov objednávaného tovaru, množstvo a taktiež spôsob dodania. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.

2.3. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci odošle e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúcemu.

2.4. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúceho (ďalej len “akceptácia”).

2.5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu.

2.6. Predávajúci je oprávnený v závislosti od charakteru objednávky Kupujúceho – množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosťou a podobne, žiadať od Kupujúceho autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme alebo telefonicky. V prípade, ak Kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje a má sa za to, že Kupujúci odvolal návrh kúpnej zmluvy. O tejto skutočnosti informuje Predávajúci Kupujúceho e-mailovou správou na e-mailovú adresu zadanú pri objednávke alebo pri vypĺňaní elektronického objednávkového formulára. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.

2.7. Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu Kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo zrušenia objednávky v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny alebo popisu výrobku v katalógu tovarov. O zrušení objednávky z dôvodu zjavnej tlačovej chyby bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo emailom, ktorý Kupujúci uviedol pri vypĺňaní elektronického objednávkového formulára.

3. Cena a platobné podmienky

3.1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.

3.2. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.rewana.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajú cenu. Kúpna cena je uvedená bez DPH.(nie sme platci DPH)

3.3. Kúpnu cenu vrátane prepravného a balného hradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke. Prehľad možných spôsobov úhrad tovaru a ich ceny vrátane prepravného a balného:

 1. a) Dodanie tovaru dopravcom: Slovenská pošta – balík na adresu – poplatok 6,00 EUR.
  b) Dodanie tovaru dopravcom: Packeta Slovakia – Kuriér na adresu – poplatok 5,00 EUR.
  c) Dodanie tovaru dopravcom: Packeta Slovakia – Výdajné miesto alebo Z-BOX – poplatok 3,50 EUR.
  d) doprava tovaru na adresu určenú Kupujúcim – pri kúpnej cene za tovar nad sumu 200 EUR – poplatok 0 EUR.
  e) osobne pri prevzatí tovaru na adrese: Chocholná 261, 91304 Chocholná-Velčice – poplatok 0 EUR.

3.4. Predávajúci je oprávnený požadovať platbu Kupujúcim vopred:

 1. a) v prípade, že sa bude jednať o kupujúceho, u ktorého vznikne predpoklad, že dobierku nepreberie;
  b) pri kúpe tovaru v hodnote nad 300,- EUR;

3.5. Faktúra na kúpnu cenu vrátane prepravného a balného vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list.

3.6. V kúpnej cene podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru, ani náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu. Informácia o cenových podmienkach dopravy tovaru je uvedená v čl. V Všeobecných obchodných podmienok – Podmienky dodania tovaru. Náklady na použitie elektronických prostriedkov sa riadia zmluvou medzi Kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie.

3.7. V prípade, keď Kupujúci vykoná úhradu kúpnej ceny vopred a Predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru, Predávajúci vráti zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 14 dní od oznámenia rozhodnutia Kupujúceho, a to na účet Kupujúceho, ktorý zašle e-mailovou správou na objednavky@rewana.sk alebo písomne do sídla Predávajúceho. V prípade, ak sa čísla účtov v e-mailovej správe a liste doručenom do sídla Predávajúceho nezhodujú, Predávajúci má možnosť vrátiť peniaze poštou alebo na účet v dokumente, ktorý mu bol doručený skôr (e-mailová správa alebo list Kupujúceho).

3.8. Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru

 1. a) zaplatením kúpnej ceny, ak je tovar zasielaný dobierkou,
 2. b) doručením tovaru Kupujúcemu, ak Kupujúci vykoná úhradu kúpnej ceny vopred s výnimkou situácie podľa bodu 3.6. Všeobecných obchodných podmienok.

4. Dodacia lehota

4.1. Predávajúci sa zaväzuje odoslať do 10 pracovných dní a dodať objednaný tovar kupujúcemu najneskôr do 14 pracovných dní od potvrdenia objednávky podľa dostupnosti tovaru na sklade alebo v závislostí od konkrétneho produktu. Predĺžená doba dodania bude uvedená pri produkte, prípadne bude zákazníkovi oznámená e-mailom alebo telefonicky. 

4.2. Dodacia lehota začína pri tovare, ktorého kúpna cena bude Kupujúcim hradená pri prevzatí tovaru, t.j. na dobierku, plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy podľa čl. II. Všeobecných obchodných podmienok, t.j. doručením akceptácie predávajúceho Kupujúcemu. V prípade, že Kupujúci zvolil iný spôsob úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, t.j. napríklad prevodom platby z účtu na účet, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, t.j. od pripísania celej sumy kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

4.3. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho.

4.4. Ak Predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a Kupujúci s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 14 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru na účet Kupujúceho, ktorý zašle e-mailovou správou na objednavky@rewana.sk alebo písomne do sídla Predávajúceho. V prípade, ak sa čísla účtov v e-mailovej správe a liste doručenom do sídla Predávajúceho nezhodujú, Predávajúci má možnosť vrátiť peniaze poštou alebo na účet v dokumente, ktorý mu bol doručený skôr (e-mailová správa alebo list Kupujúceho).

5. Podmienky dodania tovaru

5.1. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu až po úplnom zaplatení jeho kúpnej ceny, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

5.2. Dodanie tovaru sa uskutočňuje v pracovných dňoch v pondelok až piatok.

5.3. Možnosti doručenia tovaru a poplatky za tieto služby, ceny zahŕňajú poplatky za poštovné a balné (platí pre celú SR):
a) Dodanie tovaru dopravcom: Slovenská pošta – balík na adresu – poplatok 6,00 EUR.
b) Dodanie tovaru dopravcom: Packeta Slovakia – Kuriér na adresu – poplatok 5,00 EUR.
c) Dodanie tovaru dopravcom: Packeta Slovakia – Výdajné miesto alebo Z-BOX – poplatok 3,50 EUR.
d) doprava tovaru na adresu určenú Kupujúcim – pri kúpnej cene za tovar nad sumu 200 EUR – poplatok 0 EUR.
e) osobne pri prevzatí tovaru na adrese: Chocholná 261, 91304 Chocholná-Velčice – poplatok 0 EUR.

5.4. Povinnosti kupujúceho pri prevzatí tovaru: Kupujúci je povinný tovar od prepravcu (Slovenská pošta a.s.) riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť prepravcovi a aj Predávajúcemu. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky s prepravovaným tovarom Kupujúci zásielku od prepravcu neprevezme. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Faktúra slúžiaca zároveň ako dodací list je vždy priložená v zásielke s prepravovaným tovarom.

6. Záruka

6.1. Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Ak nie je v katalógu tovarov na internetovej stránke Predávajúceho www.rewana.sk alebo v priloženom záručnom liste uvedené inak, je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

6.2. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré na tovare vzniknú počas trvania záručnej doby, nie však za vady:

 1. a) ktoré kupujúci spôsobil sám,
  b) o ktorých kupujúci vedel pred prevzatím tovaru,
  c) na ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,
  d) ktoré vznikli z dôsledku opotrebovania tovaru, spôsobenom bežným používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym používaním alebo po uplynutí životnosti tovaru.

6.3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu písomne na reklamačnom protokole s priložením kópie dokladu o kúpe tovaru na adrese Predávajúceho. Reklamovaný tovar kupujúci zasiela Predávajúcemu na vlastné náklady a riziko. Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci nepreberie. Súčasťou reklamačného protokolu musí byť adresa Kupujúceho, na ktorú Predávajúci bude posielať oznámenie o výsledku reklamácie, inak platí, že je to adresa, na ktorú bol odoslaný reklamovaný tovar a ktorá vyplýva z dodacieho listu/faktúry.

6.4. Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie do 24 mesiacov od prevzatia tovaru Kupujúcim. Ak nie je reklamácia uplatnená v záručnej lehote, právo na reklamáciu zaniká. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, okamžite a neodkladne, ihneď po zistení vady. Predávajúci sa vyjadrí písomne buď na e-mailovú adresu Kupujúceho alebo písomným listom odoslaným doporučene na adresu určenú podľa bodu 6.3. týchto Všeobecných obchodných podmienok. Reklamácia bude vybavená písomne v zákonnej lehote najneskôr do 30 dní. Táto doba začne plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru Predávajúcemu.

6.5. V prípade oprávnenej reklamácie, keď Kupujúci uplatňuje reklamáciu priamo u Predávajúceho, dopraví Predávajúci opravený tovar Kupujúcemu na vlastné náklady.

6.6. K reklamovanému tovaru Kupujúci priloží čitateľný originál dokladu o kúpe tovaru a podrobný popis vady uvedený v reklamačnom protokole. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, t.j. vrátane príslušenstva a pod. Tovar nesmie byť upravovaný a znečistený.

6.7. Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši Reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.


7. Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy

7.1. Kupujúci má právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli Predávajúcemu odoslané pred uplynutím 14 – dňovej lehoty.

7.2. Kupujúci  zašle  tovar na adresu: Renovint, s.r.o., Chocholná-Velčice 261, 913 04 Chocholná-Velčice. Tovar odoslaný na dobierku nebude Predávajúcim prevzatý, ale naopak bude Kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť. Bližšie informácie získa Kupujúci na e-mailovej adrese objednavky@rewana.sk. V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, tovar nesmie byť poškodený a znečistený.

7.3. Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený, a neznečistený, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 14 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy, a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho, alebo prevodom na účet Kupujúceho, ktorý uvedie v písomnom odstúpení od zmluvy. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený, či znečistený, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti povinnosti vrátiť kúpnu cenu. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka. Kupujúci zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

7.4. Pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, Kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je tovar upravený na mieru/na zákazku Kupujúceho.

7.5. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov. 


8. Záverečné ustanovenia

8.1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho.

8.2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.

8.3. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar včítane prípadných expedičných a dopravných nákladov, Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.

8.4. Osobné údaje Kupujúceho sú u nás v bezpečí. Všetky informácie ohľadom ochrane osobných údajov sú uvedené na stránke Ochrana osobných údajov.

8.5. Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane jeho ceny od odoslania akceptácie Kupujúcemu až do doby dodania tovaru Kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok v zvláštnom prípade inak. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný do doby stanovenej na dodanie tovaru.

8.6. Predávajúci sa zaväzuje kúpnu zmluvu/faktúru archivovať v papierovej forme spolu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 10 rokov.

8.7. Kúpnu zmluvu podľa podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

8.8. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.